Izrada web stranica

Scroll up

Realizare site web

Čl.1. UGOVORNE STRANE

 

FCR Media Online d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Črnomerec 3, OIB 62996554106, IBAN HR7923600001101211721 ZABA, e-mail office@fcrmedia.hr, koje predstavlja Mihai Cristea, u svojstvu glavnog direktora, dalje u tekstu PRUŽATELJ USLUGE i Pravna osoba ili Pojedinac koji je prihvatio i platio (djelomično ili u potpunosti) Narudžbenicu i/ili Predračun, dalje u tekstu KORISNIK, prihvaćaju potpisivanje ovog ugovora o pružanju usluga prema sljedećim uvjetima:

Čl.2. PREDMET UGOVORA

 

Pružatelj usluge će osigurati i osigurati Korisniku sljedeće usluge:

2.1. Savjetovanje i podršku pri stjecanju internetske domene;

2.2. Izrada prezentacijske web stranice do najviše 3 stranice i pokretanje Interneta;

2.3. Profesionalne web hosting usluge, samo na hosting platformi prihvaćenoj od strane pružatelja usluga;

2.4. Usluge održavanja web hostinga;

2.5. Po želji, usluge održavanja, poboljšanja i promjena na web stranici Korisnika :

 

Čl.3. TRAJANJE UGOVORA

3.1. Za usluge navedene u čl.2 minimalni period ugovora je 6 mjeseci.

 

Čl.4. UGOVORNE CIJENE

 

4.1. Cijena izrade promo web stranice u od 1-3 stranica je 7,96 eur mjesečno + PDV. Cijena se plaća jednom za izradu web stranica.

Mjesečna pretplatna cijena usluge hostinga i održavanja i drugih srodnih usluga je 4,65 eur + PDV;

4.2. Plaćanje web stranice i mjesečna pretplata obavlja se unaprijed za najmanje 6 ili 12 mjeseci. Web stranica će biti izgrađena i pokrenuta u online okruženju tek nakon punog plaćanja cijene i biti će aktivna samo za razdoblje pokriveno plaćanjem;

4.3. Dodavanje vlastite e-mail domenu: besplatno;

4.4. Za implementaciju web sadržaja nema dodatnih troškova;;

4.5. Usluga pružatelja se plaća unaprijed;

4.6. Cijena mora biti plaćena u kunama na neki od računa pružatelja usluge - FCR MEDIJI ONLINE - otvorenih u bankama navedenim u Potvrdi narudžbe ili predračunu;

 

4.7. Za dodatne usluge nakon objave web stranice na internet, cijena po satu je 75 kuna + PDV;

 

Čl.5. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

 

5.1. OBAVEZE KORISNIKA USLUGE:

 

Osigurati Pružatelju usluga dokumente, tekstove, fotografije i ostale informacije potrebne kako bi se ispunio predmet ugovora ili kako bi se isti izmijenio / dopunio, kao i ispunjavati obveze održavanja utvrđene od strane Pružatelja usluga;

 

Platiti Pružatelju usluga za pružene usluge u skladu s čl. 4. ovog ugovora;

Osigurati Pružatelju usluga multimedijalne materijale na koje Korisnik ima autorska prava i / ili pravo korištenja;

Korisnik je jedini odgovoran za cjelokupan sadržaj web stranice;

Obrada osobnih podataka od strane davatelja uvijek će obavljati u skladu s GDPR i propisima o zaštiti osobnih podataka, koji su specifični za svaku zemlju u kojoj je davatelj djeluje.

Korisnik prihvaća da platforma na kojoj se web stranica izrađuje, kao i hosting platforma i prostor, plaćanjem ugovora ne postaju njegovo vlasništvo te razumije i prihvaća da mu pripadaju samo naziv domene i sadržaj web stranice. Platforma, grafički i funkcionalni oblik web stranice izrađene i pokrenute od strane Pružatelja usluge ne mogu se prenijeti na drugu hosting lokaciju, osim u slučaju raskida ovog ugovora te se stoga web stranica izdana od strane Pružatelja usluga uklanja iz online okruženja (interneta).

 

Potvrditi u pisanom obliku potpisivanjem zapisnika o ocjeni primljene usluge da je web stranica izrađena u skladu s uvjetima / zahtjevima te da se web stranica može objaviti online (na internetu)

 

 

5.2. OBAVEZE PRUŽATELJA USLUGE:

 

Pružati usluge jedino u skladu s važećim zakonskim propisima, stručnim i tehničkim standardima. Pružatelj usluge zadržava pravo ne postaviti sadržaj na web stranicu naručenu od strane Korisnika ako je sadržaj vezan uz pornografiju, klevetničke i ostale materijale koji mogu utjecati na ljudsko dostojanstvo ili nauditi interesima trećih strana, rasističke ili diskriminirajuće teme na vjerskoj osnovi;

Po želji, daje ime ili za Korisnika naziv web domene zatražen od strane Korisnika, ili drugu domenu, ukoliko prva nije dostupna, jedino uz pisani pristanak od strane Korisnika;

Izrada web stranica, samo na hrvatskom jeziku, u skladu s pisanim zahtjevima, u obliku i sa sadržajem kako je dogovoreno između Pružatelja usluge i Korisnika, unutar 15 min nakon namirenja ugovorene strane Korisnika;

Pružiti hosting usluge za web stranicu samo na podržanom softveru ugovorene tvrtke;

Pružatelj usluga će pokrenuti stranicu u online okruženju (internet) jedino nakon što je cijena u potpunosti plaćena i samo uz pisano odobrenje Korisnika, uključeno u zapisnik o ocjeni primljene usluge;

Savjetovati se s Korisnikom u projektu, vezano uz sve korake poduzete samo nakon prethodnog odobrenja potonjeg;

Besplatno umetnuti e-mail adresu Korisnika, osim onih vezanih uz domenu (Gmail, Yahoo, itd.);

Stranicu je potrebno izraditi najkasnije 15 min nakon što Korisnik u potpunosti udovolji odredbama članka 5.1

Izraditi upravljačko sučelje web stranice i osigurati Korisniku upravljačka prava, ograničeno izmjenama vezano uz sadržaj (tekst i slike). Korisnik neće imati pristup upravljačkom panelu vezanom uz izmjene strukture i oblika stranice, nego samo u dijelovima gdje se može urediti tekst ili fotografski elementi;

Osigurati hosting stranice tijekom cjelokupnog trajanja ugovora, dok je god mjesečna naknada u potpunosti i na vrijeme plaćena od strane Korisnika;

Osigurati tehničku pomoć uz naknadu, održavanje stranice i intervencije na stranici tijekom cijelog ugovora, kada god to Korisnik zatraži;

Osigurati besplatnu podršku i savjetovanje vezano uz funkcionalnost stranice 15 dana nakon njezine objave u online okruženju (internet);

Zadržavati profesionalnu povjerljivost, osim u slučajevima kada je to zatraženo zakonom. Radnje uključene u profesionalnu povjerljivost uključuju ne samo one određene od strane Korisnika, nego i one do čijeg saznanja je došlo tijekom provedbe posla. Profesionalnu tajnu treba održavati Pružatelj usluga, uključujući njegove zaposlenike i suradnike koji su imali pristup informacijama vezano uz Korisnika, tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora;

Potpisati s Korisnikom zapisnik o ocjeni primljene usluge koji prikazuje izvedbu usluga za koje se Pružatelj usluge obvezao;

Razina kontinuiteta hosting usluga je 99,9%. U slučaju kvara hardvera uzrokovanog prirodnim nepogodama, uključujući požar, dim, vodu, potrese, udar groma ili drugu višu silu, taj postotak podložan je promjenama;

Pružati osnovne usluge optimizacije web stranice (SEO) tijekom izrade web stranice.

 

5.3 ZAJEDNIČKE OBVEZE

 

Strane su suglasne da će surađivati u dobroj vjeri, u svrhu provedbe ovog ugovora, pružanjem uzajamne i operativne podrške, uključujući redovne zajedničke rasprave i analize kada je god to potrebno, između svojih predstavnika.

Nakon svake zaprimljene usluge obavljene od strane Pružatelja usluge, strane će potpisati zapisnik o primljenoj usluzi, koji će detaljno navoditi naziv pružene usluge te je li ona provedena u skladu sa specifikacijama Korisnika

 

Čl.6. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

6.1. Sva prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva vezano uz sadržaj web stranice, pripadaju Korisniku, a svi novonastali poslovi smatraju se naručenim poslovima;

6.2. Pružatelj usluge neće koristiti za izradu drugih web stranica nikakav tekst, logo, slike i video osigurane od strane Korisnika u svrhu izrade njegove web stranice;

 

Čl.7. POVJERLJIVOST

 

7.1. S obzirom na ovaj ugovor, strane će održavati povjerljivost svih informacija i svih dokumenata vezanih uz izvršenje ugovora („Povjerljive informacije“), bez obzira na njihov karakter i bez obzira na medij kojim su informacije prenesene.

7.2. Strane će Povjerljive informacije držati strogo povjerljivima te će koristiti, umnožavati ili prenositi Povjerljive informacije samo u svrhu postizanja predmeta ugovora te u skladu s odredbama ovog ugovora.

7.3. Povjerljive informacije označavaju sve informacije, bez obzira na medij kojim su one prenesene te koji se odnosi na tehničke, komercijalne, marketinške informacije ili vještine i znanja strana, a koje su prenesene u svrhu postizanja predmeta ovog ugovora.

7.4. Ograničenja upotrebe, umnožavanja ili otkrivanja Povjerljivih informacija iz ovog ugovora neće se odnositi na sljedeće informacije:

- povjerljive informacije koje nakon otkrivanja postaju općepoznate, s obzirom da su dostupne javnosti;

- koje moraju biti objavljene u skladu sa zakonom, sudskim nalogom ili od strane nadležnog tijela, sa zakonskom osnovom za uzimanje u posjed informacija;

7.5. Uz pisanu suglasnost Korisnika vezano uz pokretanje stranice u online okruženju (internet), informacije na stranici postaju javne te više ne spadaju pod odredbe ovog članka te ostaju povjerljivi samo drugi aspekti i ugovorni uvjeti.

 

Čl.8. RAZNO

 

8.1. Ovaj ugovor obvezujuć je za obje strane te ga nije moguće mijenjati osim pisanim putem u obliku dopune potpisane od obje strane;

Ovaj Ugovor čini cjelokupan sporazum između stranaka u pogledu predmeta ugovora, a bilo kakve rasprave, jamstva, obveze, dogovori ili sporazumi apsorbirani su u ovom ugovoru te su zamijenjeni ovim Ugovorom;

Ukoliko se uvjet i / ili odredba iz ovog ugovora ili bilo koji njegov dio proglase nevažećim ili neprovedivim od strane nadležnog suda, samo odgovarajuće odredbe i / ili dijelovi ugovora smatrat će se nevažećim ili neprovedivim te ne smiju utjecati na valjanost ili provedivost ostalih odredbi ovog ugovora.

8.2. Višu silu određuje nadležno tijelo. Viša sila izuzima ugovorne strane od ispunjavanja obveza iz ovog ugovora, tijekom razdoblja u kojem djeluje. Bilo koji nepredvidiv i neizbježan događaj koji sprječava, u dijelu ili cjelini, ispunjenje obveza iz ugovora smatrat će se slučajem više sile. Za vrijeme trajanja više sile ispunjenje ugovora bit će obustavljeno, ne dovodeći u pitanje prava strana koja su dospjela prije njene pojave. Ugovorna strana koja se poziva na višu silu dužna je obavijestiti ostale strane u roku od 5 dana te u cijelosti opisati njezin uzrok, u roku od 10 dana treba učiniti dostupnima dokumente koji dokazuju taj događaj i poduzeti sve dostupne mjere kako bi se ograničile posljedice. Ukoliko se očekuje da će trajanje više sile prijeći jedan mjesec, svaka od strana ima pravo obavijestiti drugu stranu o potpunom raskidu ovog ugovora, dok niti jedna od strana ne može tražiti naknadu štete od druge strane.

8.3. Mjerodavno pravo. Ovaj Ugovor, njegov sadržaj i bilo kakav spor koji proizađe iz njega tumačit će se u skladu s hrvatskim pravom.

8.4. Rješavanje sporova. U slučaju spora koji proizlazi iz ili u vezi s ovim Ugovorom, strane će pokušati u dobroj vjeri postići sporazuman dogovor. Ukoliko sporazuman dogovor nije postignut unutar 15 kalendarskih dana od prve obavijesti o sporu, spor će se rješavati pri nadležnim sudovima.

 

8.5. Sva komunikacija i obavijesti između strana vezano uz ovaj ugovor provodit će se putem dostupnih adresa navedenih u ovom ugovoru.

 

Čl.9. OBAVIJESTI MEĐU UGOVORNIM STRANAMA

 

9.1. Kako je prihvaćeno od ugovornih strana, bilo kakva obavijest koju jedna od strana uputi drugoj bit će važeća samo ukoliko je poslana sjedištu navedenom u uvodnom dijelu ovog ugovora.

9.2. Ukoliko se obavijesti šalju poštom, bit će poslane putem preporučenog pisma s povratnicom te ga je potrebno smatrati zaprimljenim od strane primatelja na datum naveden na povratnici.

9.3. Ukoliko se obavijest šalje putem faksa, smatra se zaprimljenom na prvi radni dan nakon slanja.

9.4. Usmene obavijesti niti jedna od strana ne uzima u obzir ako nisu potvrđene na jedan od načina navedenih u prethodnim stavcima.

9.5. Obavijesti poslane putem e-maila smatraju se zaprimljenima ukoliko je primatelj aktivirao opciju automatskog odgovora i pošiljatelj obavijesti zaprimi potvrdu.

 

Čl.10. JAMSTVA

 

10.1. Pružatelj usluge obvezuje se tijekom cjelokupnog trajanja ugovora održavati, ažurirati i razvijati sustave za hosting (mrežno udomljavanje);

10.2. Web stranica izrađena i postavljena za Korisnika bit će udomljena isključivo na poslužiteljima društva specijaliziranog za hosting usluge koje ima potpisan ugovor s pružateljem usluge;

10.3. Pružatelj usluge obvezuje se da će provoditi stalne procjene sigurnosnih rizika, kao i optimizacije radi osiguranja sustava za hosting;

10.4. Pružatelj usluge obvezan je čuvati osobne podatke, uključujući korisničko ime i lozinku potrebne za pristup web stranici, pod strogim nadzorom te se obvezuje da neće na bilo koji način iskorištavati takve podatke ili ih objavljivati.

 

Čl.11. USLUGE NADZORA I ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA HOSTING

 

Pružatelj usluge će putem izravnih kontakata provoditi trajne usluge održavanja za sustave za hosting, posebice vezano uz:

- Ažuriranje strukture sadržaja u skladu sa specifičnim potrebama zbog projekta, kao i tehnička podrška u rješavanju bilo kakvih problema vezano uz web stranicu koji se mogu pojaviti nakon njenog prihvaćanja;

- Održavanje mreže i opreme (uključujući rezervne dijelove) za web hosting rješenje;

- Instalacija, održavanje i podrška operativnog sustava poslužitelja, vrsta softvera web poslužitelja i sva podrška uslužnog softvera (uključujući nadogradnje, servisne pakete i sigurnosne zakrpe);

- Administracija i provedba baza podataka;

- Električna energija (uključujući besprekidno napajanje - UPS), ostali uslužni programi i klimatizacija server soba;

- Sigurnosne kopije i spašavanje podataka

- Nadzor poslužitelja (uključujući diskovni prostor, memoriju u korištenje procesora – CPU) korištenjem hardverskih i softverskih alata;

- Planiranje kapaciteta poslužitelja, uključujući nadogradnje softvera i hardvera kako bi se ispunili zahtjevi vezani uz kapacitet;

- Složene operacije podatkovnih centara, mrežne operacije i internet veze;

- Upravljanje vatrozidom i sigurnosnim poslužiteljem;

 

- Podrška u održavanju i primjeni, uključujući osiguranje i zaštitu web hostinga protiv neovlaštenih radnji trećih strana, osiguranje pristupa i upotrebe, ažuriranje sigurnosnih sustava i zaštita.

 

Čl.12. IZMJENE, RASKID UGOVORA

 

Ovaj ugovor s pravom se raskida, bez potrebe za uključivanjem suda (ili arbitražnog suda), u sljedećim slučajevima:

- kada su obje strane suglasne s raskidom ugovora;

- u slučaju isteka ugovora;

- u slučaju prestanka, likvidacije, stečaja, povlačenja ovlaštenja jednog od izvođača radova;

- u slučaju jednostranog otkazivanja jednog od sljedećih uvjeta: kao posljedica očitovanja volje jedne od stranaka, uz prethodnu obavijest drugom ugovornom partneru, unutar najmanje pet radnih dana, pod uvjetom da mogućnost raskida nije izvedena iz kažnjivog nepoštivanja ugovornih obveza kako bi se uklonila odgovornost.

- radi nemogućnosti provedbe, u skladu s čl.8.2;

- kada se iznosi primljeni od strane Pružatelja usluge za izradu web stranice ili druge usluge vezane uz oblik i sadržaj web stranice, Google AdWords kampanje, itd. ne mogu vratiti. Iznos plaćen od strane Korisnika vezano uz web hosting i usluge održavanja hosting-a ponovno se izračunava, a razlika će biti vraćena Korisniku, za preostalo razdoblje do 12 mjeseci.

- ako jedna od strana prekrši bilo koju od svojih obveza, nakon što je upozorena putem pisane obavijesti od druge strane da će novo kršenje rezultirati raskidom ovog ugovora.

- raskid ovog ugovora neće utjecati na već dospjele obveze među ugovornim stranama.

 

- odredbe ovog ugovora ne uklanjaju odgovornost strane koja je uzrokovala raskid zbog nedopuštenih radnji;

 

ČL.13. ZAVRŠNE ODREDBE

 

13.1. Pružatelj usluge izrađuje web stranicu, osigurava profesionalnu uslugu hostinga i pruža pristup Korisniku na upravljačkoj platformi stranice. Nakon isporuke web stranice, potpisivanjem zapisnika o ocjeni primljene usluge, unutar 15 min do 24 sata, ona će biti pokrenuta u online okruženju (internet);

13.2. Nakon pokretanja stranice u online okruženju (internet), Korisnik sam upravlja svojom web stranicom, a Pružatelj usluge ima ugovornu obvezu osigurati trajne profesionalne usluge web hostinga;

13.3. Pružatelj usluge može, za naknadu, osigurati sljedeće usluge po stopi od 75 Kn + PDV / sat rada:

- održavanje web stranice;

- povremeni pregled stranice i njezine funkcionalnosti;

- promjene i / ili poboljšanja sadržaja;

- promjene u platformi, strukturi, obliku i dizajnu;

- izrada i ubacivanje loga;

- ažuriranje web sadržaja (dodavanje teksta i / ili ubacivanje slika);

- ažuriranje sadržaja (promjene cijena, ubacivanje proizvoda, dodavanje slika proizvoda);

- provedba novih značajki;

- dodavanje i optimizacija stranica;

- dodavanje i upravljanje e-mail računima za domenu;

- provjera funkcionalnosti poveznica;

- provedba Google Analytics;

- promjena / poboljšanje dizajna stranice;

13.4. Izmjene ovog ugovora mogu se provoditi isključivo Dodatkom sporazumu između ugovornih strana.

13.5. Ugovor, zajedno s Prilozima koji su dio njegovog sadržaja, predstavlja volju strana i poništava bilo kakav usmeni dogovor među stranama, prije ili nakon njegovog zaključenja.

13.6. U slučaju da bilo koja od strana prekrši svoje obveze, nepoduzimanje radnji od strane kojoj je šteta nanesena, ne dovodeći u pitanje pravo na zahtjev za poduzimanjem radnji ili traženjem ekvivalentnog novčanog iznosa vezano uz predmetnu obvezu, ne znači da su odustali od tog prava. 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - ZOP

 

Novi Zakon o zaštiti podataka (GDPR) stupio je na snagu 25. svibnja 2016. godine. Ovaj zakon predstavlja najveću promjenu u zaštiti osobnih podataka u zadnjih 20 godina i ima ciljeve koji daleko nadilaze samo zaštitu privatnog vlasništva.

 

Zaštita vaših osobnih podataka je važna za nas, stoga posebnu pozornost posvećujemo zaštiti privatnosti posjetitelja koji posjećuju stranice u vlasništvu FCR MEDIA ONLINE d.o.o., kao i onih čiji su osobni podaci dati trećim stranama ili kojima se može pristupiti iz drugog izvora u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR)

 

Obratite posebnu pozornost na sadržaj Politike o zaštiti osobnih podataka ("ZOP") kako biste razumjeli kako će se vaši podaci obrađivati ("osobni podaci").

 

ZOP objašnjava praksu FCR MEDIA ONLINE d.o.o. u vezi s primjenom odredbi GDPR-a, kao i pravima koje imate u pogledu načina na koji vaše informacije obrađuje FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Obrada osobnih podataka FCR MEDIA ON LINE S.R.L. će uvijek biti u skladu s GDPR i nacionalnim propisima o zaštiti podataka po kojima djeluje FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Kroz ZOP, FCR MEDIA ONLINE d.o.o. prema potrebi obavještava ispitanike o prirodi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, kao i o oblicima obrade. osim toga vlasnici podataka se informiraju putem ZOP-a i o njihovim pravima.

 

 

TKO SMO?

Mi smo FCR MEDIA ONLINE d.o.o., tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, Črnomerec 3, Hrvatska s MBS 080207219 u Trgovačkom sudu Zagreb, OIB 62996554106. S glavnim područjem djelovanja - izdavanje vodiča, adresara i periodičkih publikacija, NKD 5812, a naš zakonski zastupnik je Jon Martin Martinsen.

 

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

"Osobnim podacima " se smatraju sve informacije ili informacije koje vas mogu izravno identificirati (na primjer, vaše ime) ili neizravno (npr. Pseudonimnim podacima kao što je jedinstveni identifikator). To znači da osobni podaci uključuju stvari kao što su adresa e-pošte, mobilni telefon, korisničko ime, fotografije profila, osobne postavke i navike kupnje, sadržaj koji generira korisnik, financijske podatke i informacije o financijskom stanju. To može obuhvaćati jedinstvene numeričke identifikatore, kao što je IP adresa vašeg računala ili MAC adresu vašeg mobilnog uređaja, kao i kolačići.

 

 

ŠTO JE OBRADA OSOBNIH PODATAKA?

Obrada "znači bilo koju operaciju ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili osobnim podacima s ili bez automatiziranih sredstava kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, vađenje , konzultacija, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

KOJE OSOBNE PODATKE KORISTIMO / OBRAĐUJEMO?

Vaši osobni podaci koji će biti obrađeni su: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, funkcija, adresa / kućna adresa.

Također možemo obrađivati osobne podatke našim prostorima, uključujući: ime, ime, e-mail adresu, telefonski broj, moguću sliku, OIB, kućnu adresu, datum i mjesto rođenja, funkciju, kao i osobne podatke koji proizlaze iz ugovornog odnosa u pogledu oglašavanja i poslovnih informacija, kao i online marketinga.

 

OPERATOR OSOBNIH PODATAKA

Operator osobnih podataka (u daljnjem tekstu: operator) je FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

 

ODGOVORNOST PREMA ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (DPO)

 

FCR MEDIA ON LINE SRL, kao operater, imenovao je [...] kao službenika za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu: "DPO"), koji ima obvezu verificirati usklađenost s odredbama GDPR-a u postupcima obrade podataka operatera i predstavnik operatora u odnosu na nositelje podataka i Nadzorno tijelo.

Osobe imaju priliku da se u bilo kojem trenutku obrate DPO izravno na bilo koji predmet koji se odnosi na ovaj ZOP koristeći detalje za kontakt:

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Ime DPO: Nikolina Lihtar Gorupec

E-mail DPO: nikolina.gorupec@zutestranice.hr

Tel. DPO: 098 1707 178

Adresa DPO: Zagreb, Črnomerec 3 ili Oroslavje, Milana Prpića 92.

 

 

NAČELA ZA OBRADU PODATAKA

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. obvezuje se pridržavati načela zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: "Načela") utvrđenih u GDPR kako bi se osiguralo da su svi podaci:

 

1. Pripremljeni na pošteno, pravno ispravno i transparentno;

2. Prikupljeni za određene, eksplicitne i legitimne svrhe;

3. Relevantni i ograničeni u odnosu na svrhe za koje se obrađuju;

4. Točni i ažurirani;

5. Zadržani u obliku koji ne dopušta identifikaciju nositelja podataka duže nego što je potrebno u odnosu na svrhu obrade;

6. Bili obrađeni u skladu s pravima nositelja podataka na način koji osigurava adekvatnu sigurnost obrade tako da podaci budu potpuni, povjerljivi i dostupni

 

TEMELJ I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

1. U svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora - Prema čl. 6 par. 1 lit. b) iz GDPR-a, osobni se podaci mogu obrađivati radi zaključivanja ili izvršavanja ugovora o oglašavanju. Da bismo vam mogli ponuditi naše proizvode i usluge, moramo obraditi vaše osobne podatke.

2. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza - prema čl. 6 par. 1 lit. c) GDPR može obrađivati osobne podatke u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. Zahtijevamo niz osobnih podataka, uključujući, u nekim slučajevima, OIB, kako bismo ispunili zakonske obveze poreznih vlasti vezane uz fakturiranje i izvještavanje poreznim tijelima.

3. Za marketinške svrhe - prema čl. 6 par. 1 lit. a) GDPR može obrađivati osobne podatke ako je nositelj podataka dao pristanak na obradu osobnih podataka u jednoj ili više specifičnih svrha. Stoga će se u nekim situacijama vaši osobni podaci koristiti za slanje marketinških poruka, ponuda, vijesti, budućih kampanja, pozivnica na razne događaje.

4. U svrhu ispunjavanja našeg područja djelatnosti - prema čl. 6 par. 1 lit. a) GDPR može obrađivati osobne podatke ako je nositelj podataka dao pristanak na obradu osobnih podataka u jednoj ili više specifičnih svrha. Stoga Vas možemo kontaktirati ili možemo prenijeti vaše osobne podatke kako bi postigli naš cilj djelovanja. Obratit ćemo vam se kad god smatramo da su je poslovanje predisponirana za implementaciju raznih usluga oglašavanja i poslovnih informacija, kao i primjenu načela internetske industrije oglašavanja u kojoj obrađujemo / Postoje situacije u kojima ćemo Vaše osobne podatke objavljivati predstavnicima tvrtke koji se mogu odlučiti za lokalne usluge pretraživanja i pretraživanja poduzeća.

 

OBRADA KONTAKTNOG OBRASCA

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. koristit će informacije koje dajete u odgovarajućoj formi za kontakt koji postoji na web mjestu isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Slanjem bilo kakvih osobnih podataka putem web stranice tvrtke FCR MEDIA ONLINE d.o.o. razumijete i prihvaćate da će vaši podaci biti obrađeni u skladu s odredbama ZOP-a FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

Imajte na umu da, kako bismo mogli obraditi vaše zahtjeve podnesene u formi za kontakt stranice, moguće je da ćemo u određenim okolnostima morati otkriti vaše podatke partnerima s kojima je FCR MEDIA ONLINE d.o.o. i / ili drugih davatelja usluga treće strane tvrtke FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

Međutim, FCR MEDIA ONLINE d.o.o. je poduzela odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala sigurnost prijenosa podataka, kao i obradu vaših podataka od gore navedenih subjekata u skladu sa zahtjevima GDPR-a vaših podataka.

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. se obvezuje da ne obrađuje osobne podatke koji su predviđeni za bilo koju drugu svrhu osim onog za koji su bili prikupljani, osim u slučaju kada je vaš izričit pristanak namijenjen za druge svrhe.

 

OBJAVA OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

 

Osobni podaci obrađeni FCR MEDIA ON LINE S.R.L. mogu se otkriti i / ili prenijeti trećim stranama samo ako je vaša izričita suglasnost da se to obavi, osim ako postoji zakonska obveza da FCR MEDIA ONLINE d.o.o. učini.

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. prosljeđuje vaše osobne podatke oglašivačima treće strane.

Imajte na umu da u određenim okolnostima možemo tražiti davanje vaših osobnih podataka partnerima s kojima FCR MEDIA ONLINE d.o.o. i / ili drugih davatelja usluga treće strane tvrtke FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

OBRADA PODATAKA TREĆE STRANE, OSTALIH STRANICA I SPONZORA

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. može istodobno sadržavati veze na druge web stranice čija se pravila za obradu podataka mogu razlikovati od onih u FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Molimo razmotrite i proučite pravila zaštite osobnih podataka drugih stranica, FCR MEDIA ONLINE d.o.o. ne preuzima odgovornost za informacije koje su poslale ili prikupile treće strane.

 

OBRADA AUTOMATSKIH PODATAKA. COOKIE/KOLAČIĆI

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. koristi kolačiće. S tim u vezi, možete pregledati našu politiku kolačića, koja je dostupna na web mjestu i ostvariti pravo onemogućiti kolačiće, kako je dolje navedeno.

 

VRIJEME ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. može pohraniti podatke koji se obrađuju za različita razdoblja koja se smatraju razumnim za gore navedene svrhe. Čuvamo podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju imamo podatke, kako bi zadovoljili svoje potrebe ili za ispunjenje naših obveza prema zakonu.

Da biste saznali koliko dugo vaši podaci mogu biti pohranjeni, upotrijebite sljedeće kriterije:

 

1. Kada kupujete proizvode i usluge, zadržavamo vaše osobne podatke tijekom našeg ugovornog odnosa;

2. Ako sudjelujete u promotivnoj ponudi, zadržavamo Vaše osobne podatke tijekom promotivne ponude;

3. Kada nas kontaktirate za pitanje, zadržati ćemo vaše osobne podatke tijekom obrade treba vaša pitanja, ali ne više od pet godina od zadnjeg kontakta;

4. Ako to ne učinite, držati ćemo vaše osobne podatke sve dok zahtjev za uklanjanje ili nakon razdoblja neaktivnosti (bez aktivnog interakcije s nama). U tom smislu, napominje se da će podaci obrađeni u svrhu biti izbrisani pet godina nakon posljednje interakcije s korisničkom računu (na primjer, prijavite se na svoj račun);

5. Ako ste dali suglasnost za marketing, zadržati ćemo vaše osobne podatke dok se ponište ili zaprimi zahtjev za uklanjanje ili nakon razdoblja neaktivnosti (bez aktivne interakcije s našim uslugama) definirano u skladu s lokalnim propisima i zakonima. U tom smislu, napominje se da su podaci pohranjeni u našim bazama podataka, u svrhu izravne marketinške komunikacije brišu iz baze podataka nakon pet godina od zadnjeg kontakta s vama;

6. Ako su kolačići spremljeni na Vašem računalu, držite ih dok je to potrebno da se za njih da postignu svoje ciljeve (na primjer, tijekom trajanja sesije ili kolačiće ID- sjednice) i za razdoblje definirano u skladu s lokalnim propisima i smjernicama. U tom smislu, napominje se da su podaci kolačića koji se koriste za isporuku ponašanja i oglašavanje na internetu za prilagodbu naše usluge prema Vama i omogućiti distribuciju naših sadržaja na stranicama društvenih (tipke za prikazivanje stranice) zadržat će se najviše 5 godina od naplate, na temelju vašeg pristanka.

 

PRAVA OSOBA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

 

U skladu s GDPR, imate niz prava u odnosu na osobne podatke koje FCR MEDIA ONLINE d.o.o. obrađuje:

 

1. Pravo pristupa obradi podataka - Imate pravo na pristup vašimosobnim podacima. Prve informacije pružit će se bez naknade. Ako trebate kopije već navedenih podataka, možemo naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija. Na očigledno nerazumne, pretjerane ili ponavljane zahtjeve možda neće biti odgovoreno.

2. Pravo na ispravak podataka - imate pravo na ispravak podataka koji su netočni, zastarjeli i / ili nepotpuni. Ako imate račun, možete lakše ispraviti svoje podatke putem značajke "Moj račun".

3. Pravo na brisanje podataka ( „Pravo na zaborav„) - U nekim slučajevima, imate pravo na zahtjev za brisanje ili uništavanje podataka. Ovo nije apsolutno pravo jer ponekad možemo biti prisiljeni zadržati vaše podatke iz pravnih razloga.

4. Pravo na ograničavanje obrade - Možete zatražiti ograničenje obrade podataka. To znači da je obrada vaših podataka ograničena kako bismo mogli zadržati podatke, ali ih nećemo koristiti niti ih obraditi. Ovo pravo se primjenjuje u posebnim okolnostima utvrđenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka, i to:

- točnost podataka pobija nositelja podataka (tj vas), za period koji omogućuje operateru (tj. FCR MEDIA ONLINE d.o.o.) kako bi potvrdili ispravnost;

- obrada je ilegalna i podnositelj podataka (tj. vi) protivi se brisanju podataka i traži ograničenje njihove uporabe;

- operater (npr FCR MEDIA ONLINE d.o.o.) ne treba podatke za obradu, ali oni su potrebni za nositelja podataka (tj vas) za uspostavu ili obradu pravnih zahtjeva;

- subjekt (tj vi) prigovorio na obradu na temelju opravdanih razloga operatora (u ovom slučaju FCR MEDIA ONLINEd.o.o. pod kontrolom, ako postoje razlozi za operatera FCR MEDIA ONLINE d.o.o.veći od onih dotične osobe ( to ste vi).

5. Pravo na prijenos podataka - Možete premjestiti, kopirati ili prenijeti podatke koje vas zanima iz naše baze podataka u drugu. Ovo se odnosi samo na podatke koje ste dali kada se obrada temelji na vašem pristanku ili ugovoru, a provodi se automatski.

6. Pravo opozicije - U bilo kojem trenutku možete se suprotstaviti obradi vaših podataka kada se takva obrada temelji na legitimnom interesu.

7. Pravo povlačenja suglasnosti u bilo kojem trenutku - Možete povući suglasnost na obradu vaših podataka kada se takva obrada temelji na suglasnosti. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njegova povlačenja.

8. Pravo da podnese tužbu nadležnom nadzornom tijelu - možete podnijeti tužbu pred nadležne službe zaštite podataka u vašoj zemlji prebivališta ili boravišta osporiti praksu zaštite podataka nudi FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

9. Pravo na prigovor na obradu podataka u svrhe marketinga - Vi se možete odjaviti ili isključiti iz naših direktnih marketinških komunikacija u bilo kojem trenutku. To je lakše to učiniti klikom na vezu "odjava" u bilo kojoj e-pošti ili ponudi koju vam šaljemo.

10. Pravo na prigovor na obradu Vaših podataka s naše strane u provođenju aktivnosti u javnom interesu ili zakonitim interesima vlastite ili treće stranu - možete prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu vaših podataka gdje se takva obrada na temelju interesa legitimna.

11. Pravo na onemogućivanje kolačića - Imate pravo onemogućiti kolačiće. Postavke u internetskim preglednicima obično se programiraju prema zadanim postavkama za prihvaćanje kolačića, ali ih možete jednostavno prilagoditi promjenom postavki preglednika. Mnogi kolačići koriste se za povećanje upotrebljivosti ili funkcionalnosti web stranica / aplikacija; stoga, onemogućavanje kolačića može vam spriječiti upotrebu određenih dijelova naših web mjesta ili aplikacija, kao što je navedeno u relevantnoj tablici kolačića. Ako želite ograničiti ili blokirati sve kolačiće napravljene web stranice / naših aplikacija (koji vas mogu spriječiti u korištenju dijelove stranice) ili bilo koje druge web lokacije / aplikacije, možete to učiniti putem postavki preglednika , značajka pomoći u pregledniku će vam pomoći kako to učiniti. Više informacija potražite na sljedećim linkovima: http://www.aboutcookies.org/;

 

Možete koristiti bilo koje od ovih prava u odnosu na osobne podatke koje FCR MEDIA ONLINE d.o.o. obrađuje slanjem jednostavnog zahtjeva FCR MEDIA ONLINE d.o.o.. U takvoj situaciji moguće je traženje dokaza o vašem identitetu.

 

 

PRAVNI ZAHTJEVI

 

Prikupljamo, zadržavamo i dostavljamo vaše podatke regulatornim tijelima, policiji ili drugim subjektima:

 

1. U odgovoru na pravni zahtjev, kada smo u dobroj vjeri da je zakon zahtijeva. Također je moguće da se odgovori na pravne zahtjeve kada vjerujemo u dobroj vjeri da odgovor utječe na korisnike u toj nadležnosti i u skladu s međunarodnim standardima.

2. Kada smatramo da je neophodno za: otkrivanje, sprečavanje djela prijevare, neovlašteno korištenje bilo kojeg materijala koji pripada nama, uvijeta ili kršenja pravila ili drugih štetnih i nezakonitih aktivnosti kako bi zaštitili sebe (uključujući i prava, imovinu), vas i drugima, uključujući istrage ili upite regulatornih tijela ili da spriječi neposredna smrt ili ozljeda. Na primjer, ako je relevantno, pružanje informacija i primanje informacija od partnea treće strane o pouzdanosti vašeg računa, spriječavanja prijevare, zlostavljanja i drugih štetnih aktivnosti unutar i izvan naših materijala.

Informacije koje prikupljamo o vama mogu biti pohranjene na duže razdoblje kada je predmet pravnog zahtjeva ili pravne obveze, istrage, odnosno istragama u vezi eventualne povrede uvjeta ili pravila, ili u drugim slučajevima kako bi se spriječile štete.

 

ODNOSI S DRUGIM OPERATORIMA

Ovisno o kontekstu, može se doći do situacije apsolutne nužnosti za pružanje informacija na višu razinu, globalnim i unutarnjim i vanjskim partnerima i onim s kojima smo dijelili podatake poštujući GDPR, a u svrhu pružanja najprofesionalnijih usluga. Informacije koje kontrolira FCR MEDIA ONLINE d.o o. mogu se prenositi, obrađivati ili pohranjivati u EU ili u zemljama koje nisu zemlje u kojoj živite u svrhe opisane u ovom pravilu. Ovaj prijenos podataka potreban je kako bi pružili najvišu razinu usluge i nastavili pružati Vam naš najbolji profesionalni sadržaj. Mi koristimo standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Europske komisije i oslanjaju se na odlukama o prikladnosti koju izdaje Europska komisija u pojedinim zemljama, prema potrebi, s obzirom na prijenos podataka iz EEA u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

 

 

MJERE SIGURNOSTI

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. je poduzela tehničke i organizacijske mjere obrade podataka, ažurirane u skladu sa zahtjevima GDPR, kako bi zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, nepravilne uporabe ili otkrivanja, neovlaštene izmjene, slučajnog uništenja ili gubitka. Svi zaposlenici i partneri FCR MEDIA ONLINE d.o.o., kao i bilo koje treće strane koje djeluju u ime i za račun FCR MEDIA ONLINE d.o.o. dužni su poštivati povjerljivost vaših podataka i zahtjeve GDPR-a, u skladu s odredbama ZOP-a.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. može imati veze na druge web stranice i / ili druge web stranice koje nisu vlasništvo FCR MEDIA ONLINE d.o.o. i ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu sadržaja tih stranica i stoga se ne može smatrati odgovornim za sadržaj, oglašavanje, robu, usluge, softver, informacije ili druge materijale dostupne na tim stranicama ili preko tih stranica. FCR MEDIA ONLINE d.o.o. neće biti odgovorna za gubitak osobnih podataka, bilo kakve štetne posljedice na osobne podatke posjetitelja ili druge moralne i / ili zakonske štete uzrokovane pristupom tim stranicama.

 

AŽURIRANJE POLITIKE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Ova Pravila mogu podlijegati periodičnim promjenama sadržaja ažuriranjem FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Kako ćemo obaviještavati o promjenama u ovoj politici?

Poslat ćemo vam obavijest prije nego što poduzmemo bilo kakve izmjene ove Politike i pružit ćemo vam priliku da pregledate revidirani ZOP prije nego što odaberete nastavak korištenja naših usluga i materijala.

Nemojte nastaviti koristiti usluge FCR MEDIA ONLINE d.o.o. ako se ne slažete s takvim promjenama.

Također preporučujemo da provjerite ovu stranicu za sva ažuriranja. 'ZOP' pojmovi tumače se u skladu s važećim zakonom.

 

 

Uvjeti korištenja usluge 
 Ugovor 
 Zaštita osobnih podataka

Izrada web stranica
Izrada promotivnog videa za tvrtke
widgeti s recenzijama
izrada web stranica
FCR MEDIA ONLINE
Žute stranice - izrada web stranica

MI SMO

Web stranica - izrada 

FCR Media Online d.o.o. 

 www.rent-a-site.hr

FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

OIB : 62996554106

 

Črnomerec 3, Zagreb

 

 office@zutestranice.hr

 

 +385 95 49 33 333

NAŠE USLUGE

 

• Oglašavanje

 

• Izrada web stranica

 

• Izrada promotivnih videa

 

• Widgeti s recenzijama

 

• Googe ADS